Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

CO2-prestatieladder

De grootste bijdrage aan duurzaamheid levert Van Gansewinkel door afval te transformeren in grond- en brandstoffen. Dat levert ook een forse CO2-besparing in de keten op. Onze duurzame prestaties rapporteren we jaarlijks in ons duurzaamheidsverslag. Dit verslag wordt tevens extern geauditeerd en heeft een ‘Core’-status volgens de GRI 4-richtlijn. Tevens zijn we aangesloten bij de CO2-Prestatieladder.

Binnen de CO2-Prestatieladder is Van Gansewinkel op niveau 3 gecertificeerd.

Florens Slob, Director Communications & Business Development: “Onze grootste bijdrage aan duurzaamheid leveren we door het ingezamelde afval te recyclen en om te zetten in grondstoffen of energie. Hiermee geven we afval telkens een waardevolle bestemming, voorkomen we uitputting van de aarde en vormen we de verbindende schakel in de circulaire economie. De CO2-Prestatieladder is daarbij een goed hulpmiddel om onze CO2-voetafdruk te berekenen. Het stelt concrete eisen aan duurzaamheid, maakt CO2 bewust handelen concreet en sluit daarmee goed aan op onze visie Afval Bestaat Niet. ”

Inzicht in CO2-voetafdruk

De directe emissie (scope 1) die Van Gansewinkel veroorzaakt, bedraagt ruim 92.000 ton CO2 en bestaat voor circa 75% uit het brandstofverbruik van de inzamelvoertuigen. Daarnaast verbruiken we nog diesel als brandstof voor locatievoertuigen en overig materieel, wat 15% van de scope 1-CO2-emissie oplevert. Gas en propaan voor de verwarming van gebouwen en de onttrekking van biogas uit een stortplaats waarmee we groene energie produceren, vormen de overige 10% van de scope 1-CO2-emissies. De scope 2-CO2-emissie, bijna 18.000 ton CO2, wordt veroorzaakt door ingekochte elektriciteit en bedraagt ruim 16% van de totale CO2-voetafdruk. Deze voetafdruk is in 2015 met 3,9% toegenomen ten opzichte van 2014. De toename is vooral veroorzaakt door het gas- en brandstofverbruik van leasewagens.

De belangrijkste bijdrage die afvalbedrijven in de totale CO2-reductie leveren, is de productie van grondstoffen en brandstof. Door deze inspanningen wordt de uitstoot van grote hoeveelheden CO2 in de gehele keten vermeden. Voor Van Gansewinkel bedroeg dit in 2015 ruim 1,17 miljoen ton CO2. Dit wordt echter niet in de voetafdruk meegenomen. Van Gansewinkel bereidt in samenwerking met Vereniging Afvalbedrijven een toelichting bij de CO2-Prestatieladder voor wat betreft deze vermeden CO2 in de keten. Hierover vindt overleg met de certificerende instantie SKAO plaats.

Reductie doelstelling

Onze duurzaamheidsdoelstellingen en de geleverde prestaties op dit gebied zijn in ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag terug te vinden. Voor het verminderen van onze CO2-voetafdruk hanteert Van Gansewinkel twee doelstellingen, verdeeld in vier indicatoren. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven, met per indicator een reductiedoelstelling voor zowel de korte als langere termijn:

Om de CO2-emissie van onze eigen voertuigen te verminderen, ondersteunt Van Gansewinkel zijn vrachtwagenchauffeurs met praktische Eco+-instrumenten voor efficiënt en duurzaam rijden. Tools omvatten training voor teamleiders om chauffeurs op dit gebied te coachen en een feedback-systeem op het rijgedrag in de boordcomputer.

Doelstelling Indicator 2014 2015 Ambitie 2015 Ambitie 2016 Ambitie 2020
Efficiënter wagenpark Leasewagens: gemiddeld verbruik (basisjaar 2015: 5,92 l/100 km) - - - -5,0% -10,0%
Bedrijfswagens: CO2-emissie in kg/ton vervoerd materiaal (basisjaar 2014: 14,4 kg/ton) - -2,8% -2,5% -5,0% -10,0%
Verminderen ecologische voetafdruk Energieverbruik eigen locaties (elektriciteit en aardgas in MWh -basisjaar 2014: 59.309 MWh) - -3,4% -2,5% -5,0% -10,0%
Bedrijfswagens: CO2-emissie absoluut (basisjaar 2014: 72,4 kton) - -4,1% -2,5% -5,0% -15,0%

Communicatie

Het duurzaamheidverslag en andere uitingen op onze website geven onze stakeholders een compleet en transparant overzicht van onze duurzaamheidsdoelstellingen en prestaties. Daarnaast ontvangen wij regelmatig klanten en andere stakeholders op onze locaties, waarbij wij onze dienstverlening met hen bespreken. Verder participeren wij veelvuldig in bijeenkomsten van derden en initiëren wij ook zelf diverse stakeholdersmeetings over thema’s als afvalbeleidsvorming en de circulaire economie. Interne communicatie over actuele ontwikkelingen, duurzaamheid en daarmee ook CO2, vindt plaats via ons intranet en personeelsmagazine. Naast informeren heeft dit ook kennisontwikkeling en bewustwording als doel.

Participatie

In 2015 gaf Van Gansewinkel met diverse campagnes duidelijk invulling aan het sensibiliseren van diverse stakeholders op gebied van afvalmanagement en de circulaire economie. Zowel in België als in Nederland lanceerden wij met succes onze Nationale Afvaltest, om bewustwording van afvalscheiding op de werkplek te vergroten en met het bedrijfsleven meer grondstoffen uit het afval te halen. Als vervolg op de Nationale Afvaltest lanceerden wij ook het Afval Prestatie Profiel (APP) een unieke online tool waarmee bedrijven gedetailleerd inzage krijgen in de hoeveelheid waardevolle grondstoffen en CO2-uitstoot die kunnen worden bespaard met het sorteren van het eigen bedrijfsafval. De tool maakt afvalscheidingspercentages inzichtelijk, vergroot de bewustwording van kostenbesparende afvalscheiding op de werkvloer en kan zowel door klanten als niet-klanten van Van Gansewinkel worden gebruikt. Om niet alleen bedrijven, maar ook burgers, overheden en politiek op het gebied van afval te sensibiliseren, inspireren en te activeren om meer met de waarde van afval te doen, brachten wij ook het Nationaal Afvalrapport ‘wAARDEvol’ uit. Het gratis te downloaden rapport is een boeiende combinatie van cijfers uit onze test en relevante trends binnen de afvalwereld en diverse bedrijfssectoren, wetenschap en politiek, en bevat daarnaast ook inspirerende verhalen over duurzaamheid.

Circularity Center

Van Gansewinkel is één van de oprichters van het Circularity Center, waarin ook Het Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank, Innovation Quarter, TNO en BIKKER & Company participeren. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en business development in de circulaire economie. Van Gansewinkel is onder andere betrokken in een traject om cellulose terug te winnen uit diverse afvalstromen, voor diverse circulaire grondstofprojecten.